​KOUVOLAN SEUDUN TYÖTTÖMÄT ry:n SÄÄNNÖT


1 §

NIMI

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Työttömät ry.


2 §

​KOTIPAIKKA

Yhdistyksen kotipaikka on Kouvolan kaupunki ja sen toiminta-alueena on Kouvolan kaupunki ja lähikunnat.


3 §

TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia työttömien ihmisarvon säilyttämiseksi,  toimeentulon parantamiseksi sekä henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kohottamiseksi. Yhdistys toimii myös mahdollisuuksien mukaan työttömyyden vähentämiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää työttömien omaa toimintaa heidän asemansa parantamiseksi, harjoittaa työttömien neuvontapalvelua ja tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä järjestää erilaisia kursseja ja tilaisuuksia sekä harrastus-, virkistys- ja urheilumahdollisuuksia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa tarpeellisia kiinteistöjä ja arvopapereita, ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia, toimeenpanna arpajaisia ja keräyksiä sekä harjoittaa asianomaiset luvat hankittuaan pienimuotoista kahvila-, ruokala- ja matkailutoimintaa, erilaisia siivous- ja kunnostustoimintoja sekä tekstiilitöitä tarkoitusta varten hankkimissaan tiloissa.


4 §

JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä 15 vuotta täyttänyt työttömänä oleva Suomen kansalainen tai Suomessa kotipaikan omaava työttömänä oleva ulkomaalainen. Työttömiksi näissä säännöissä katsotaan kuka tahansa, joka ei ole päätoiminen opiskelija, ole palkkasuhteessa tai saa eläkettä. Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä 15 vuotta täyttänyt henkilö, rekisteröity yhdistys tai muu oikeustoimikelpoinen yhteisö.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. Hallituksella on oikeus erottaa jäsen, jos he katsovat tämän aiheuttavan haittaa yhdistyksen toiminnalle tai jatkuvuudelle.

Jos jäsen ei ole suorittanut kuluvan vuoden jäsenmaksua kalenterivuoden loppuun mennessä, hänen katsotaan eronneen yhdistyksestä. Kulloinkin voimassaolevien jäsenetujen hyödyntämisen ehtona on suoritettu jäsenmaksu.

Jäsenmaksujen suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous.


5 §

HALLITUS JA YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITTAJAT

Yhdistyksen hallitus koostuu puheenjohtajasta, 2-4 varsinaisesta jäsenestä, ja enintään vastaavasta määrästä yleisvarajäseniä. Hallituksen toimikausi on kaksi kalenterivuotta.
Puheenjohtaja nimittää hallituksen varapuheenjohtajan, ja hallitus ottaa taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Jos hallituksen jäsen aiheuttaa teoillaan tai puheillaan haittaa yhdistyksen toiminnalle, hallituksen kokous voi tarvittaessa erottaa hänet tehtävästä, ja harkinnan mukaan korottaa varajäsenen varsinaiseksi jäseneksi hänen tilalleen. Myös hallituksen jäsenen erotessa tai kuollessa hänen tilalleen voidaan korottaa varajäsen.
Jos hallituksen jäsen on poissa kolmesta tai useammasta peräkkäisestä kokouksesta voidaan harkita hänen korvaamistaan varajäsenellä.

Yhdistyksellä on syyskokouksessa valittu tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Jos laki ei toisin vaadi kyseessä voi olla myös toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
Tarkastajien toimikausi on yksi tilikausi, eli yksi kalenterivuosi.
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja tai erikoistapauksessa kaksi hallituksen tehtävään valtuuttamaa henkilöä yhdessä.


6 §

TILIKAUSI

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.


7 §

TOIMIHENKILÖIDEN VALITSEMINEN

Hallituksen puheenjohtaja, muut jäsenet, sekä toiminnan- tai tilintarkastajat valitaan yhdistyksen syyskokouksessa. Tilinpäätös vahvistetaan ja hallituksen vastuuvapaudesta päätetään kevätkokouksessa.


8 §

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän vuorokautta ennen kokousta vuosikokouksen päättämällä tavalla joko lähettämällä kutsu kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu sanomalehdessä tai muussa vastaavassa julkisessa mediassa. Muut kuin yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset kutsutaan koolle vähintään kolme vuorokautta ennen kokousta.

Yhdistyksellä on pääsääntöisesti kaksi kokousta vuodessa: Kevätkokous tammi-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa.

Kevätkokouksessa käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus, toiminnantarkastus, tilinpäätös, vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle. Syyskokouksessa käsitellään tulevan vuoden toimintasuunnitelma, jäsenmaksujen suuruus ja talousarvio, sekä valitaan puheenjohtaja, hallituksen muut jäsenet, toiminnan- tai tilintarkastajat, ja muut tarvittavat toimihenkilöt.


Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjaimellisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella ja kannatusjäsenellä yksi äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni. Yhdistys- ja yritysjäsenillä on kokouksissa läsnäolo-oikeus, ja yhdellä yrityksen tai yhdistyksen valtuuttamalla henkilöllä myös puheoikeus. Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, edellisessä kokouksessa sovittuna aikana, tai kun vähintään yksi kolmasosa (1/3) hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.


9 §

YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän jäsenkokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.